Agenda algemene ledenvergadering donderdag 18 juni (ook digitaal te volgen)

Dit jaar een ingekorte agenda voor de Algemene Ledenvergadering. We hebben als bestuur volgens onze statuten verplicht onderwerpen vast te stellen zoals jaarrekening en begroting, en ook de commissies moeten het nieuwe seizoen allemaal weer bemenst worden met onze vrijwilligers. Alle overige onderwerpen, zoals een nieuw beleidsplan, verplaatsen we naar een volgende ALV die we, als dat mogelijk is, in het najaar gaan houden.

De ALV wordt gehouden op donderdag 18 juni om 20.00 uur in het clubhuis. Als bestuur zijn wij aanwezig en er zijn enkele zitplaatsen voor leden. Wij nodigen jullie hier graag voor uit, maar je dient je wel vooraf per email aan te melden bij bestuur@dos-westbroek.nl. VOL=VOL !
Het is ook mogelijk thuis mee te kijken, te luisteren en te reageren via een live verbinding. Wil je hiervan gebruik maken, dan eveneens het verzoek dit per email aan te geven bij het bestuur, waarna je een link ontvangt voor deze vergadering.

Mocht je vooraf informatie willen over de financiële stukken, dan kun je een email sturen naar het bestuur t.a.v. de penningmeester.

AGENDA:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen door de voorzitter
  3. Verkiezing leden bestuur en diverse commissies (overzicht bijgevoegd)
  4. Vaststelling prijzen consumpties clubhuis
  5. Jaarrekening 2018-2019 + verslag kascommissie
  6. Begroting seizoen 2020-2021 + Contributie aanpassing
  7. Rondvraag