Korfbalspecifiek protocol: ‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar’ (versie 24-4-2020)

Dit protocol is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten voor de korfbalsport binnen de geldende verordeningen in verband met de strijd tegen het coronavirus. Uitgangspunt van dit korfbalspecifieke protocol is het door de gezamenlijke sport en NOC*NSF ontwikkelde landelijke algemene sportprotocol. Voor de algemene hygiëneregels én de regels omtrent samenwerkingen tussen gemeentes, sportaanbieders, bestuursleden, sportaccommodaties, welzijnsorganisaties en openbare ruimtes verwijst het KNKV naar het landelijke sportprotocol.

Het hieronder beschreven korfbalspecifieke protocol bestaat uit de volgende punten:

• Algemeen

• Corona-coördinator

• Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar

• Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar

• Attributen en voorwerpen • Accommodatie

• Toevoegen niet-leden aan de trainingen

• Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar

• Voor sporters • Voor ouders/verzorgers

Algemeen

• Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep tot en met 12 jaar en een leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar;

• Deze leeftijdsregels van het RIVM zijn absoluut. Het kan dus zo zijn dat van sommige teams bepaalde kinderen niet – of niet op dezelfde manier – mogen meetrainen. Spelers van zowel de A-, B- en C-jeugd worden geadviseerd om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden;

• Het KNKV raadt aan om de teams uit dezelfde leeftijdscategorieën op één avond te laten trainen;

• Het KNKV raadt aan om op voorhand een duidelijk trainingsschema te maken en te communiceren naar de trainers en spelers, zodat iedereen weet hoe laat en op welk veld er getraind gaat worden;

• Met ‘een korfbalveld’ wordt bedoeld: een speelveld van 40 x 20 meter met een obstakelvrije uitloop van minimaal 2 meter rondom het speelveld. Het speelveld inclusief uitloop is hierdoor minimaal 44 x 24 m.

• De gemeente heeft de regie op de invulling en naleving van de maatregelen voor het in de buitenlucht onder begeleiding georganiseerd sporten. Het KNKV adviseert de verenigingen om onderstaande maatregelen uit te voeren.

Corona-coördinator Stel minimaal één of meer ‘Corona-coördinatoren’ aan, die toezicht houden op het gebruik van de accommodatie. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sportspecifieke veiligheid. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar

• Op een korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 20 spelers;

• Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd gebruikt worden;

• De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme;

• Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan;

• Indien een kind jonger dan 6 jaar is en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;

• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;

• De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar

• De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;

• Op één korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 16 spelers;

• Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd gebruikt worden;

• De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme;

• Indien een speler of speelster een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;

• De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

Attributen en voorwerpen

• Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel;

• De vereniging is verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel;

• Laat iedereen zijn of haar eigen bidon meenemen en alleen daaruit drinken.

Accommodatie

• Laat iedereen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar de trainingsaccommodatie komen. Daarbij is het advies om, indien mogelijk, de fietsenstalling in zones op te delen. Hanteer voor ouders/verzorgers, die kinderen met de auto brengen/halen een ‘Kiss & Ride’-strook. Laat ouders/verzorgers direct na het afzetten (de ingang van) de sportaccommodatie weer verlaten;

• Werk met verschillende start- en eindtijden van trainingen, zodat gelijktijdig verkeer van komende en vertrekkende personen voorkomen wordt;

• Laat spelers maximaal 10 minuten voor aanvang van de training op de sportaccommodatie komen;

• Laat sporters en trainers direct na het sporten de accommodatie verlaten;

• Maak, waar mogelijk gebruik van een aparte ingang en aparte uitgang om de sportaccommodatie te betreden. Anders dienen er verschillende paden te worden aangewezen om te voorkomen dat mensen binnen 1,5 meter elkaar moeten passeren;

• Geef binnen de sportaccommodatie via bewegwijzering gescheiden looproutes van en naar het korfbalveld aan;

• Laat de kinderen en jongeren voor en na de training de handen wassen/ desinfecteren conform de richtlijnen van het RIVM;

• Plaats op meerdere plekken op de sportaccommodatie desinfectiemiddelen voor sporters en coaches. Gebruik papieren handdoekjes en leeg regelmatig de prullenbakken;

• Laat sporters, coaches en begeleiders zich thuis omkleden en douchen; • Sluit in het club- en kleedgebouw de kantine, het terras, kleedkamers, douches en overige ruimtes. Toiletten zijn enkel in uiterste nood beschikbaar, via de Corona-coördinator; • Laat te gebruiken deuren gedurende de trainingsmomenten zoveel mogelijk open staan.

Toevoegen niet-leden van de vereniging aan de training

• Na een succesvolle startfase, is een vervolg op deze regels dat de leden een vriendje/vriendinnetje naar de training mee kunnen nemen. Let op: ook dan gelden de regels over het maximale aantal spelers op een veld;

• De vereniging kan in overleg met de gemeente en scholen buiten de reguliere trainingstijden om sport- of korfbalaanbod op de accommodatie initiëren.

Ter verduidelijking is hieronder beschreven wat bovenstaande regels concreet betekenen per doelgroep (trainers, sporters en ouders/verzorgers).

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar

• Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;

• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;

• Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen;

• Train met één tweetal de gehele training in dezelfde ruimte met dezelfde materialen;

• Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;

• Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken;

• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;

• Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training gedesinfecteerd worden.

Voor sporters

• Houd 1,5 meter afstand;

• Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);

• Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;

• Schud geen handen; • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;

• Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;

• Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;

• Verlaat direct na het sporten de accommodatie;

• Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

Voor ouders/verzorgers

• Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;

• Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden; • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;

• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;

• Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.

• Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;

• Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.