Privacy wetgeving

Het zal veel van jullie niet ontgaan zijn, maar per 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Privacywet en hieruit vloeit de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) voort.  Extra regelgeving waarop de meeste verenigingen in Nederland niet zitten te wachten en mijns inziens ook volstrekt zijn doel voorbijschiet. Probleem is dat we er wel mee te maken hebben.

Als bestuur hebben wij in onze vergadering van 15 mei 2018 een een zogenaamde “Privacyverklaring” vastgesteld die wij hieronder publiceren op de website. Neem hier goed kennis van!.

Daarnaast ontvangen alle leden (of ouders van minderjarige leden) de komende periode een “toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens” met het verzoek deze te ondertekenen. Dit is namelijk noodzakelijk om lid te kunnen zijn van de vereniging. We vertrouwen op jullie medewerking hierbij.

Bestuur ckv DOS

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van de christelijke korfbalvereniging Door Oefening Sterk, gevestigd te Westbroek en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30066299. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 15 mei 2018.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. lid bent/wordt van onze vereniging
 2. lid bent/wordt van de Club Oranje van onze vereniging
 3. sponsor bent/wordt van onze vereniging
 4. de website of onze facebookpagina bezoekt
 5. zich inschrijft/aanmeldt voor een door ons georganiseerd evenement
 6. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven
 7. via het contactformulier contact met ons opneemt

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Telefoonnummer
 4. Emailadres
 5. Geboortedatum
 6. Geslacht
 7. IBAN nummer
 8. Lidmaatschapsnummer
 9. Sponsorbijdrage
 10. Gegevens over voorkeuren qua teamindeling, vrijwilligerswerk etc.
 11. Gegevens over afspraken

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 1. Het lidmaatschap te effectueren
 2. De financiële (sponsor)bijdrage te effectueren
 3. Nieuwsbrieven te verzenden
 4. De teamindeling te regelen
 5. Contact met u op te nemen of te onderhouden
 6. De dienstverlening te verbeteren
 7. De website of facebookpagina te optimaliseren

 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met de secretaris of penningmeester van de vereniging via bestuur@dos-westbroek.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen  treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

 1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. het KNKV
 2. de (gemeentelijke) overheid
 3. leveranciers
 4. sponsors

Deze derden gebruiken de gegevens voor de ledenadministratie van het KNKV, de teamopgave bij het KNKV, subsidie verlening, verbetering van de dienstverlening.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en facebookpagina, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Mei 2018